ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII
WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYTOMIU
ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII
WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYTOMIU
ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII
WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYTOMIU

Katedra

Zakład Epidemiologii został utworzony w ramach Wydziału Zdrowia Publicznego. Początkowo funkcjonował w ramach Katedry Zdrowia Publicznego, by następnie pozostać samodzielną jednostką. Od 2013 r. działa w ramach nowo utworzonej Katedry Epidemiologii i Biostatystyki. Od 2007 do listopada 2018 roku kierownikiem Zakładu Epidemiologii był dr hab. n. med. Jerzy Słowiński, prof SUM. Obecnie funkcję tę pełni dr hab. n. o zdr. Joanna Głogowska-Ligus. Początkowo, zatrudniająca tylko trzech  pracowników jednostka, obecnie liczy 5 osób.  Są to specjaliści różnych dziedzin, dlatego też Zakład Epidemiologii realizuje interdyscyplinarne projekty.


Zakład Epidemiologii realizuje zadania dydaktyczne i naukowo badawcze.


Aktywność naukowa
 skupia się wokół tematów:


Obecnie Zakład Epidemiologii realizuje badania z zakresu:

  1. Ocena stężeń wybranych białek adhezyjnych w grupie chorych z wczesną miażdżycą.

 

Aktywność dydaktyczna skupia się wokół realizacji nauczania z zakresu przedmiotów takich jak demografia, demografia i epidemiologia żywieniowa, epidemiologia, epidemiologia szczegółowa, epidemiologia kliniczna, podstawy medycyny środowiskowej, metodologia badań epidemiologicznych, etyka, metodologia badań sposobu żywienia, mikrobiologia i dietetyka pediatryczna. W trakcie zajęć Student od podstaw poznaje tajniki wiedzy epidemiologicznej, metody prowadzenia badań,  epidemiologię wybranych jednostek chorobowych w okresach rozwojowych człowieka. 

Dodatkowo Studenci mają okazję poszerzać swoją wiedzę w Kole Naukowym działającym przy Zakładzie Epidemiologii, gdzie mają okazję w sposób praktyczny wykorzystać zdobytą wiedzę poprzez  realizację projektów z zakresu szeroko rozumianej epidemiologii, profilaktyki i edukacji zdrowotnej.

Pracownicy

Słowiński Jerzy – doktor habilitowany nauk medycznych, prof. SUM, kierownik Katedry Epidemiologii i Biostatystyki Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalista w zakresie epidemiologii, neurochirurgii, oraz neuropatologii. Posiada ogromne doświadczenie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu nerwowego, a także opieki pooperacyjnej. Specjalizuje się w interwencyjnym i chirurgicznym leczeniu bólu, leczeniu nowotworów układu nerwowego i zwyrodnieniowej choroby kręgosłupa. Obszar zainteresowań w zakresie zdrowia publicznego skupia się wokół epidemiologii szczegółowej, zwłaszcza chorób układu nerwowego.Ekspert w projekcie Mapy Potrzeb Zdrowotnych realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia. W ramach pracy dydaktycznej prowadzi m.in. zajęcia z epidemiologii dla  studentów I i II stopnia, zajęcia z epidemiologii klinicznej i podstaw medycyny środowiskowej dla studentów I stopnia. Opiekun 68 prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na kierunku Dietetyka i Zdrowie Publiczne. Promotor czterech zakończonych i jednego otwartego przewodu doktorskiego. Otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz nagrody JM Rektora SUM za działalność naukową i dydaktyczną. Kontakt jslowinski@sum.edu.pl

Głogowska-Ligus Joanna – doktor habilitowany nauk. o zdrowiu, od września 2020 pełni funkcję Prodziekana Wydział Nauk o Zdrowiu (WNOZB) w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (SUM), ponadto pełni funkcję Kierownika Zakładu Epidemiologii Katedry Epidemiologii i Biostatystyki SUM. Jest członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (2017-2023), Zespołu ds. Logo HR Excellence in Research (od 2016-2020), Zespołu Koordynującego Proces Kształcenia (od 2015-2023), Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WZP w Bytomiu do prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studiach podyplomowych (2018-2023), Wydziałowej Komisji Wyborczej (2016-2020). Laureatka licznych nagród JM Rektora SUM za działalność naukową i organizacyjną. Od wielu lat współpracuje z Katedrą i Kliniką Kardiologii biorąc udział w badaniach aktywności transkrypcyjnej genów pro- i przeciwzapalnych u chorych z różnym stopniem zaawansowania choroby wieńcowej. Współautor 120 publikacji naukowych o łącznym IF <70 i 1757 MNiSW. W ramach realizowanej dydaktyki prowadzi zajęcia z przedmiotów Mikrobiologia ogólna i żywności dla studentów I roku studiów I stopnia na kierunku Dietetyka. Jest także współprowadzącym przedmiot Metodologia badań sposobu żywienia dla studentów III roku studiów I stopnia kierunku Dietetyka. Promotor ponad 50 prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich). Pełni funkcję promotora trzech prac doktorskich i promotora pomocniczego w kolejnych trzech postępowaniach. Zakres merytoryczny realizowanych prac dyplomowych obejmuje tematykę związaną ze sposobem odżywiana się, postrzeganiem własnej sylwetki czy mikrobiotą jelitową. Kontakt: jglogowska@sum.edu.pl

 Wypych-Ślusarska Agata – doktor nauk medycznych, z wykształcenia socjolog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Nauk Społecznych Adiunkt badawczo-dydaktyczny Zakładu Epidemiologii Katedry Epidemiologii i Biostatystyki SUM, gdzie realizuje swoje zainteresowania badawcze. W 2009 roku obroniła pracę doktorską „Opracowanie i ocena wiarygodności kwestionariusza przesiewowego astmy wieku dziecięcego”. Owocem niniejszej pracy jest krótki kwestionariusz, który może być wykorzystywany na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej w celu identyfikacji dzieci z podejrzeniem astmy oskrzelowej. Aktualnie swoje zainteresowania badawcze rozwija w kierunku epidemiologii społecznej – nierówności w stanie zdrowia populacji, szczególnie nierówności w częstości występowania astmy i chorób alergicznych u dzieci w wieku szkolnym. Od 2016 r. do 2022 r.  pełniła funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Epidemiologii. Kontakt: awypych@sum.edu.pl

 Oleksiuk Klaudia – doktor nauk medycznych, specjalista zdrowia publicznego, absolwentka Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie w Jednostkach Służby Zdrowia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. W latach 2009 – 2013 pracownik Zakładu Zdrowia Środowiskowego Wydziału Zdrowia Publicznego SUM, a od 2013 roku pracownik dydaktyczny Zakładu Epidemiologii Katedry Epidemiologii i Biostatystyki Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM. Kontakt: koleksiuk@sum.edu.pl

 Krupa-Kotara Karolina – doktor nauk medycznych, specjalista zdrowia publicznego, psychodietetyk, certyfikowany doradca dietetyczny, specjalista ds. promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, Inspektor ds. BHP, certyfikowany Audytor Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i konferencjach naukowo-szkoleniowych z zakresu dietetyki, ze szczególnym uwzględnieniem dietetyki pediatrycznej, żywienia kobiet w ciąży i dzieci oraz psychodietetyki. Adiunkt badawczo-dydaktyczny Zakładu Epidemiologii Katedry Epidemiologii Biostatystyki Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (PTBO), Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej (PTOD), The European Public Health Association (EUPHA) oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (PTZP). W ramach zajęć dydaktycznych m.in. prowadzi zajęcia z przedmiotu Dietetyka pediatryczna dla studentów III roku studiów I stopnia na kierunku Dietetyka. Wykładowca, prelegent konferencji naukowych, autor lub współautor ponad 90 publikacji naukowych o łącznym IF <122 i 3780 MNiSW. Członek Rady Recenzentów międzynarodowego czasopisma naukowego z listy filadelfijskiej International Journal of Environmental Research and Public Health. Redaktor naukowy podręczników akademickich oraz licznych rozdziałów w monografiach. Od 1 października 2022 r.  pełnił funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Epidemiologii. Promotor 29 prac dyplomowych (18 magisterskich, 11 licencjackich) obronionych w 98% na ocenę bardzo dobrą. Obecnie pełni funkcję promotora pomocniczego w dwóch przewodach doktorskich. Zakres merytoryczny realizowanych prac obejmuje dyplomowych obejmuje: psychodietetykę (postrzeganie wizerunku ciała, otyłość, zaburzenia odżywiania <jedzenie pod wpływem stresu, jedzenie pod wpływem emocji>), dietetykę bariaryczną (leczenie żywieniowe otyłości olbrzymiej, zespół kompulsywnego jedzenia, dietetykę pediatryczną (trudności w karmieniu <wybiórczość pokarmowa, neofobia, arfid>; żywienie kobiet w ciąży; żywieniowe czynniki pre i postnatalne mające wpływ na przebieg ciąży i stan zdrowia dziecka; kształtowanie mikrobioty). Kontakt: kkrupa@sum.edu.pl

Dydaktyka

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się linki do zespołów utworzonych na platformie MS Teams, w których znajdziecie Państwo karty przedmiotów, regulamin oraz harmonogram zajęć.

 

1. Podstawy epidemiologii KMLS1 s. letni 2022/2023

https://studentsumedu.sharepoint.com/:f:/s/PodstawyepidemiologiiKMLS1s.letni20222023/En7YemKS_6xIhS49Lc20v18BTFdrKDd9zNnbTGxK5Mk3aA?e=x3aZyv

 2. Ochrona środowiska ZRZLS1 s. letni 2022/2023

https://studentsumedu.sharepoint.com/:f:/s/OchronarodowiskaZRZLS1sletni20222023/El83OPl-6Z5OpjxmvXgrmV8B6WKjBjtCnRXnSzzhRYlZEg?e=I0hHdT

 3. Epidemiologia ZPUS1 s. letni 2022/2023

https://studentsumedu.sharepoint.com/:f:/s/EpidemiologiaZPUS1s.letni20222023/EvxWCkZlfWlFs42FY-2DgwYBBXAqqXOGYFJxqnLc7CBeIw?e=MSfmyc

 4. Epidemiologia ZRZLS1 s. letni 2022/2023

https://studentsumedu.sharepoint.com/:f:/s/EpidemiologiaZRZLS1s.letni20222023/EnCpQCg0E9tMgCDoOayO0y4BosOfVfTOvVXNcJvEcGXKkw?e=LHMlx5

 5. Demografia ZPLN1 s. letni 2022/2023

https://studentsumedu.sharepoint.com/:f:/s/DemografiaZPLN1s.letni20222023/Eug4h8IAsH1Fp08yJjHkOXwBDdqvhQJAQuBZwW4EadKZeA?e=JnlQuZ

 6. Demografia ZPLS1 s. letni 2022/2023

https://studentsumedu.sharepoint.com/:f:/s/DemografiaZPLS1s.letni20232023/Ejy1UEq5wJ9GvBmfNxKb57MB0f_TwgrYKLjYl_lwXcgU0g?e=1i5ttz

 7. Epidemiologia ZPLN1 s. zimowy i letni 2022/2023

https://studentsumedu.sharepoint.com/:f:/s/EpidemiologiaZPLN1s.zimowy20222023/En9VJK2sILhPlRWuxwz5m4EBIYx6INX7bzD-F_pH5m9ATA?e=x5WsRP

8. Mikrobiologia ogólna i żywności DLS1 s. letni

https://studentsumedu.sharepoint.com/:f:/s/Mikrobiologia2023S/EuTWxHJnNK5NnXGlfBfVPCQB33sLtZQl81BdqROjf-ix6g?e=5Usu89

9. Mikrobiologia ogólna i żywności DLN s. letni

https://studentsumedu.sharepoint.com/:f:/s/Mikrobiologia2023NS/Ev0yQddHTNJKgawkpQFHW5ABuNwytKQWnPuqdxsw7jsLJQ?e=4JGG4P

10. Epidemiologia ZPUS2 s. letni

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aiQjfmNjt6Qek3IF-b7t6yZVTWCqvdaQRDj74hcd-yxM1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8415ee9c-b063-4091-a434-74e7ecbf4655&tenantId=5be3283e-e466-475b-938a-c376a9b7b993

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Zakład Epidemiologii
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

ul. Piekarska 18
41-902 Bytom

tel. 32/ 397 65 31
epidemiologiawzp@sum.edu.pl